Contact Us

 Company: Qingdao Tianren Environment Co., Ltd.  
Address: Tianren Ecological Mansion, No. 30, Ke Yuan Wei Si Road, Laoshan District, Qingdao, China   266101
Tel. #: +86-532-80996062   Fax. #: +86-532-80996002  
Websitehttp://www.tianren.com
Emails: info@tianren.com
Site Map:

 
 
Local traffic to Tianren: 
I. From rail station:
By Bus: Take Bus 307 and shift to Bus 125/126 at Station Hong Shan Po/He Ma Shi/Jin Song San Road. Get off at Ke Yuan Si Lu Station.
By Taxi: Go along East-West Express Road – Zhuzhou Road-Ke Yuan Wei Si Road. About 40.00Ruan.

II. From airport
Take airport bus # 1. Get off at Haier Road and then take taxi to Tianren. About ¥9.00Ruan. Or
Take Taxi and drive along State Road #308 to Tianren. About ¥40.00Ruan.
After-Sale Service